Jeugdwet

De gemeente Best is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Jeugdhulp is heel breed: van de hulp en zorg voor jeugdigen en hun ouders bij alle denkbare opgroei- en/of opvoedingsproblemen tot specialistische hulp zoals jeugd-ggz en gesloten jeugdhulp als sprake is van zeer ernstige problematiek.

De taken van de gemeente omvatten onder meer het maken van een beleidsplan (vooral ook gericht op preventie), het voorzien in toereikend aanbod en het treffen van maatregelen (bijvoorbeeld ter voorkoming van kindermishandeling).

 

Wmo

De gemeente Best is verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning in de gemeente. De gemeente moet periodiek een plan maken, waarin staat hoe men dit gaat doen. In de wet genoemde thema’s zijn onder meer leefbaarheid, veiligheid, sociale samenhang, ondersteuning van mantelzorgers/vrijwilligers, toegankelijkheid van voorzieningen.

Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de “algemene voorzieningen”, het aanbod van diensten en activiteiten dat dient ter versterking van zelfredzaamheid, participatie en/of opvang. Breed toegankelijk, maar primair bestemd voor mensen in een kwetsbare positie.

Tot slot is de gemeente verantwoordelijk voor de “maatwerk-voorzieningen”. Maatwerk voor mensen die zich óók met steun uit hun omgeving onvoldoende kunnen redden. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet een formele procedure worden gevolgd. Het “keukentafelgesprek” is in dit verband inmiddels een gevleugeld begrip.

Participatiewet

De gemeente Best is verantwoordelijk voor mensen die wel arbeid kunnen verrichten maar een arbeidsbeperking hebben. Zij kunnen niet zonder meer op de reguliere arbeidsmarkt terecht. De gemeente biedt hen ondersteuning die is gericht op het vinden van passend werk (bijvoorbeeld in de vorm van “beschut werk”). De gemeente kan in dat verband een re-integratiebudget beschikbaar stellen of instrumenten zoals een loonkostensubsidie toekennen. Waar nodig wordt ook inkomensondersteuning aangeboden. De gemeente bepaalt op basis van maatwerk wie voor welke vorm van ondersteuning in aanmerking komt.