Wat is het Sociaal Domein?

Het sociaal domein gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt en de wijze waarop zij in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Het heeft primair betrekking op zorg, arbeid welzijn, inkomen, onderwijs, gezondheidszorg, vrije tijdsbesteding, maar ook andere (sub) domeinen als huisvesting en infrastructuur, zover dit het sociaal domein raakt. Al zodanig zijn ook anderen dan cliënten, zoals bijvoorbeeld ouders, verzorgers, en mantelzorgers, onderdeel van het sociaal domein.

Samenstelling Adviesraad

De adviesraad telt 11 leden, die door een onafhankelijke aanstellingscommissie zijn benoemd.

De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders. Dit advies heeft betrekking op beleidsvoorstellen die het college wil invoeren en eventueel aan de gemeenteraad wil voorleggen op het gebied van drie wetten, nl: de jeugd wet, de participatiewet en de Wmo.

Om dit te kunnen realiseren heeft de adviesraad een onafhankelijke, maar nauwe samenwerking met de bij dit beleidsterrein betrokken ambtenaren van de gemeente Best.

Om een goed advies te kunnen geven, wil de Adviesraad Sociaal Domein graag informatie van alle belangenorganisaties over zowel proces als inhoud van de verschillende thema’s. Ook contact direct met de achterban en met netwerken, voeden de Adviesraad voor een gedegen advies op de drie beleidsterreinen.

Sociaal Domein

 • Jeugdwet

  De gemeente Best is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

  Lees meer …

 • Wmo

  De gemeente Best is verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning in de gemeente.

  Lees meer …

 • Participatiewet

  De gemeente Best is verantwoordelijk voor mensen die wel arbeid kunnen verrichten maar een arbeidsbeperking hebben.

  Lees meer …